Wat is vrijmetselarij?

En wat te zeggen over de relatie vrijmetselarij en kerkgenootschappen?

Er is geen relatie tussen de Orde van vrijmetselaren en kerkgenootschappen.
Het is iedere vrijmetselaar vrij lid te zijn van een kerkgenootschap. Het feit dat Loge Scagha bijeenkomt in een kerkgebouw is dan ook ‘slechts’ uit logistieke overwegingen. 

Hoeveel leden telt de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren en hoe groot is het aantal loges?

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden van de Orde ca 5.500. Toen waren er 150 Loges op het grondgebied van Nederland

Is er meer te zeggen over de relatie vrijmetselarij en godsdienst?

Een godsdienst schrijft voor WAT een mens moet denken.
Vrijmetselarij stimuleert DAT een mens zelfstandig denkt.

Is vrijmetselarij een religie?

Nee.

Is vrijmetselarij een serviceclub?

Nee.

Wat houdt het begrip Opperbouwmeester van het Heelal in?

Een vrijmetselaar arbeidt in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid met Opper Bouwmeester des Heelals.
Bepalen wat een hoog beginsel is wordt aan iedere vrijmetselaar zelf overgelaten.

Wat is de doelstelling van de vrijmetselarij?

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving

Welke functie en betekenis heeft de Bijbel voor en in de vrijmetselarij?

Traditioneel werden beloftes afgelegd op de Bijbel. Deze traditie is gebleven.

Zijn loges actief op het terrein van hulp aan de medemens, bijvoorbeeld door steun aan organisatie?

Dat wordt aangemoedigd, maar aan het initiatief van een Loge en haar leden overgelaten.

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

Hoe vaak komt de Loge bijeen?

Loge Scagha komt één keer per week bij elkaar; te weten op de donderdag. Ook zijn er soms extra verdiepingsavonden.

Hoe word ik lid?

De meeste kandidaten melden zich aan via een lid van een loge dat hen bekend is. Kent men niemand die lid is, dan kan men zich altijd wenden tot de secretaris van de plaatselijke loge. De gegevens hiervan staan meestal in het telefoonboek of een gemeentegids. In het ‘adresboek’ op deze website staan de contactgegevens van de verschillende loges.

Is er een proefijd?

De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden veel loges naast voorlichtingsbijeenkomsten serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Na de inwijding tot leerling-vrijmetselaar is men volwaardig lid van de loge

Is er zoiets als een aanwezigheidsplicht?

Nee, die is er niet. Maar het is weinig zinvol lid te worden en dan niet te komen.
Echter, familie en werk gaan altijd voor. Vrijwillig maar niet vrijblijvend, zeggen wij altijd maar. 

Kan een homoseksueel lid worden van de Orde?

Ja.

Kan een politicus lid zijn van de Orde?

Ja.

Kan een predikant of geestelijke lid zijn van de Orde?

Ja.

Kan een rooms-katholiek in de orde worden opgenomen?

Ja.

Kan iedereen lid worden van de Orde van Vrijmetselaren?

Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Kan men ook bedanken voor het lidmaatschap?

Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging.

Waarom kunnen alleen maar mannen lid worden van de Orde?

Dat is een traditie. Toen de Vrijmetselarij ontstond waren er alleen maar verenigingen en clubs voor mannen.
Vrouwen kunnen lid worden van de vrouwelijke Orde en er is ook de mogelijkheid toe te treden tot de gemengde vrijmetselarij.

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

De jaarlijkse contributie van Loge Scagha bedragen op dit moment € 275,00. Verder zijn er de kosten van de aanschaf van een passend donker kostuum voor de Open Loges. Ook wordt aan het slot van iedere bijeenkomst de leden een bedelnap voorgehouden voor charitatieve doeleinden. Ten slotte wordt ook een bijdrage gevraagd voor het deelnemen aan het broedermaal dat aansluitend op een rituele bijeenkomst wordt gehouden. Bij aanvang van het lidmaatschap is er eenmalig een bedrag van € 150,00 aan entreegeld verschuldigd.

Symboliek en ritueel

Kan een partner ook kennisnemen van de ritualen?

In de praktijk praten vrijmetselaren met hun partner over hun beleving van een ritueel. Daar is ook geen enkel bezwaar tegen.

Kunnen niet-vrijmetselaren kennisnemen van de rituelen?

Nee, dat is niet de bedoeling, tenzij voor wetenschappelijke studie.

Wat is de waarde van symboliek voor de vrijmetselaren?

Voor vrijmetselaren biedt de symboliek een gemeenschappelijke taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Die taal schept een eenheid tussen mannen met totaal verschillende achtergronden, opvattingen en karakter.

Welke kenmerken heeft de ‘rituele arbeid’?

Vrijmetselarij is zingeving in groepsverband, waarbij gebruik wordt gemaakt van symbolen en rituelen.

Definitie van een ritueel:
Een ritueel is de opvoering van een nagenoeg onveranderlijke serie van formele handelingen en uitingen die niet geheel worden geduid door de uitvoerders.
Het ritueel dient een doel.

Het is uitermate belangrijk dat we ons realiseren dat een ritueel een manier is om aan te geven hoe dingen zouden moeten zijn, dit in een bewust spanningsveld met hoe dingen daadwerkelijk zijn. En dat wel op een zodanige wijze dat de geritualiseerde perfectie in de dagelijkse, oncontroleerbare wereld wordt herinnerd.

Welke rituelen kent de vrijmetselarij?

Er zijn drie inwijdingsrituelen
Men wordt aangenomen als Leerling, daarna meestal een jaar later bevorderd tot Gezel en dan verheven tot Meester.

Over de orde

Hoeveel leden telt de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren en hoe groot is het aantal loges?

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden van de Orde ca 5.500. Toen waren er 150 Loges op het grondgebied van Nederland.

In hoeverre is de vrijmetselarij internationaal?

In verreweg de meeste landen wordt vrijmetselarij beoefend. In de meeste communistische en islamitische landen is vrijmetselarij niet toegestaan, wel in Cuba, Marokko en Turkije.

Kan een Nederlandse vrijmetselaar deelnemen aan een bijeenkomst van een buitenlandse loge?

Ja, dat geldt in ieder geval voor de meester-vrijmetselaar en vaak ook voor leerlingen en gezellen.

Van wanneer dateert de huidige vrijmetselarij als organisatie?

Nadat de vrijmetselarij vanaf ca. 1600 in Schotland, Engeland en Ierland tot ontwikkeling was gekomen besloten in 1717 vier in Londen gevestigde loges om samen te gaan werken en een zogeheten grootloge te stichten.

Van wanneer dateert de Vrijmetselarij in Nederland?

De eerste loge werd in 1734 opgericht in Den Haag.
In de daaropvolgende jaren werden in tal van plaatsen loges opgericht. Als stichtingsjaar voor de Nederlandse vrijmetselarij geldt 1756. Toen besloot een tiental in ons land gevestigde loges tot oprichting van de ‘Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden’ met als standplaats Den Haag.

Vrijmetselaren gebruiken het woord broederschap. Wat houdt dat in?

Het woord broederschap geeft in de eerste plaats aan dat vrijmetselaren zich onderling verbonden voelen in de beleving van rituaal en symbool.
Bovendien steunen ze elkaar daar waar mogelijk en gepast.

Waarom spreekt men van een Orde en niet van een vereniging?

De benaming Orde wil tot uitdrukking brengen dat wordt gestreefd naar: het vormen van een broederschap met een eigen erecode. Ze stelt aan een lid hoge eisen, zoals zich door voorbeeld en gedrag te onderscheiden, meer dan doorgaans gebruikelijk is in een vereniging.

Deze veelgestelde vragen en de antwoorden daarop zijn afkomstig van de website van de Orde van Vrijmetselaren. Staat jouw vraag er niet tussen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op; we voorzien je graag van verdere informatie.

Vrijmetselarij uitgelegd in een animatie van 4 minuten: